กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Uncategorized

Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การสรรหาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและผู้บริหารโรงเรียน ครู ตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY

Read More