กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Author: นิเทศติดตาม สพม.สุรินทร์

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ประชุมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการต

Read More
เผยแพร่เอกสาร

โรงเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read More
เผยแพร่เอกสาร

โรงเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

ประชุมออนไลน์ โครงการวิจัยรูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมารถนะด้านประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

Read More