โรงเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more

โรงเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more

ประชุมออนไลน์ โครงการวิจัยรูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมารถนะด้านประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

Read more