กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Author: นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการนำผลสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1-2

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การประชุมชี้แจงรายงานผล การดำเนินงานการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การสรรหาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและผู้บริหารโรงเรียน ครู ตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY

Read More