ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบหมายให้ ดร.วัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้บริหารการศึกษาพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีการศึกษา 2566

Read more