กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Author: นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย

Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ การวัดและประเมินการเรียนรู้ และการส่งต่อผู้เรียนออทิสติกและบทบาท ผู้เกี่ยวข้อง

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล(IIP)

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ เรียนรู้แบบจัดการเรียนรวมสำหรับบุคคลออทิสติก

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมบุคคลออทิติก

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

ร่วมการถ่ายทำการทำงานของมูลนิธิทักษะแห่งอนาคตร่วมกับกองทุน กสศ.ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทา,งวิชาชีพPLC-LS

Read More