กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Author: พรรณภวดี บุญสด

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงาน

Read More