กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Author: พรรณภวดี บุญสด

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการรายงานการติดตาม

Read More
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงาน

Read More