กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เผยแพร่เอกสาร

เผยแพร่เอกสาร

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Read More
เผยแพร่เอกสาร

โรงเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read More
เผยแพร่เอกสาร

โรงเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More