รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักเกณฑ์กรอบการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการ สพม.สุรินทร์ (วันที่ 23 มกราคม 2566)

Read more