กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
obec content centerกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด

File Description File size Downloads
pdf ประกาศผล obec content 66 150 KB 327
pdf ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี เกียรติบัตร
611 KB 398
pdf ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยี เกียรติบัตร
302 KB 313