กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
obec content centerจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด

File Description File size Downloads
pdf ประกาศผล obec content 66 150 KB 106
pdf ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี เกียรติบัตร
611 KB 174
pdf ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยี เกียรติบัตร
302 KB 132