กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมบุคคลออทิติก

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

ร่วมการถ่ายทำการทำงานของมูลนิธิทักษะแห่งอนาคตร่วมกับกองทุน กสศ.ในการถ่ายทำวีดิทัศน์ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทา,งวิชาชีพPLC-LS

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

นิเทศให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

นิเทศติดตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

Read More