การตัดสินการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

Read more

ประชุมคณะทำงาน วิทยากรปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง การศึกษา”ช่องทาง ONLINE

Read more

ร่วมประชุมการปฏิบัติการถอดบทเรียนภาคปฏิบัติ (On the Job Training) หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่สมรรถนะของผู้เรียน

Read more