กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

obec content centerจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ในการจัดการเรียนรู้

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการนำผลสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1-2

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การประชุมชี้แจงรายงานผล การดำเนินงานการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

Read More
obec content centerจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปี พ.ศ.2566

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การสรรหาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและผู้บริหารโรงเรียน ครู ตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY

Read More