การตัดสินการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2566

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

Read more

ประชุมคณะทำงาน วิทยากรปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง การศึกษา”ช่องทาง ONLINE

Read more