การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักเกณฑ์กรอบการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการ สพม.สุรินทร์ (วันที่ 23 มกราคม 2566)

Read more