กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Images

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

นิเทศ ติดตาม ร่วมขับเคลื่อนกับโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ในการดำเนินงาน E-PLC ได้บการสนับสนุนวิชาการ จากคุรุสภา

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศนางสาวนิศารัตน์ แก้ววิจิตรนางสาวพรรณภวดี บุญสดนายกฤษฎากร แก่นดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานจองสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ การวัดและประเมินการเรียนรู้ และการส่งต่อผู้เรียนออทิสติกและบทบาท ผู้เกี่ยวข้อง

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล(IIP)

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ เรียนรู้แบบจัดการเรียนรวมสำหรับบุคคลออทิสติก

Read More
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ผ่านทางระบบออนไลน์ หัวข้อ ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมบุคคลออทิติก

Read More
Uncategorizedจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก

Read More