กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
obec content centerกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) ในการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566


อบรมออนไลน์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น.


OBEC Content Center

ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้

เข้ากลุ่ม LINE


08.00 – 08.30 น.08.31–09.30 น.9.30 – 10.30 น.10.30 – 12.00 น.12.00 – 13.00น.13.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียน รายงานตัวอบรมพิธีเปิดการอบรม โดย….ผอ.สพม.สร.ชี้แจง การจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  (OBEC Content Center) วิทยากร : นายกฤษฎากร แก่นดีฝึกปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) วิทยากร : นายนรินทร์ อนงค์ชัยพักเที่ยงฝึกปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) วิทยากร : นายนรินทร์ อนงค์ชัย