กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบอาหารสำรับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค Flipped Classroom เพื่อเรียนรู้จากนอกห้องเรียน (นางชนิดา บุญยะรัตน์)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืยเสาะหาความรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (นางสาวกมนทรรศน์ รัตนตรัยวงศ์)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การศึกษาการปรับพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนโนนเทพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในรายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว33206 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นางสาวพิชชานันท์ สูงยิ่ง)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นางสาวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบันได 4 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (นายอนุวัฒน์ แก้วลอย)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา (นายรณกฤต ผลแม่น)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคิดค่าไฟฟ้า ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) (นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์)

Read More
เผยแพร่วิจัยทางการศึกษา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 1 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ร่วมกับการใช้สื่อ Microsoft PowerPoine สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 (นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง)

Read More