กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานสหวิทยาเขต

ดำเนินการร่วมกับโรงเรียน วางแผน ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงานวิชาการ และจัดกิจกรรมนิเทศโรงเรียน ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษา ครูและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบ ส่งเสริม ช่วยเหลือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบเครือข่ายการนิเทศภายในกลุ่ม เครือข่ายและเครือข่ายนอกพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา

สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร
2. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
3. โรงเรียนนาบัววิทยา
4. โรงเรียนสวายวิทยาคาร
5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์
6. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
7. โรงเรียนมหิธรวิทยา
8. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
9. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
สหวิทยาเขต 2 สิรินธร1. โรงเรียนสิรินธร
2. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
4. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
5. โรงเรียนนาดีวิทยา
6. โรงเรียนตั้งใจวิทยา
7. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
8. โรงเรียนพญารามวิทยา
9. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
10.โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 3 จอมสุรินทร์1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
3. โรงเรียนบุแกรงวิทยา
4. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
5. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
6. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
7. โรงเรียนแร่วิทยา
8. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
9. โรงเรียนพนาสนวิทยา
สหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
2. โรงเรียนแตลศิริวิทยา
3. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
4. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
5. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
6. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
7. โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
8. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
9. โรงเรียนยางวิทยาคาร
10. โรงเรียนวังข่าพัฒนา
11. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
12. โรงเรียนศรีสุขวิทยา
สหวิทยาเขต 5 ท่าตูม-ชุมพลบุรี1. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
2. โรงเรียนเมืองบัววิทยา
3. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
4. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
5. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
6. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
7. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
8. โรงเรียนช้างบุญวิทยา
9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
11. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
สหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา1. โรงเรียนรัตนบุรี
2. โรงเรียนดอนแรดวิทยา
3. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
4. โรงเรียนธาตุศรีนคร
5. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
6. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
7. โรงเรียนสนมวิทยาคาร
8. โรงเรียนหนองอียอวิทยา
9. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
10. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
11. โรงเรียนโนนเทพ
12. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
2. โรงเรียนโคกยางวิทยา
3. โรงเรียนตานีวิทยา
4. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
5. โรงเรียนตาเบาวิทยา
6. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
7. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
8. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
9. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
10. โรงเรียนแนงมุดวิทยา
11. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
12. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ1. โรงเรียนสังขะ
2. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
3. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
4. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
5. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
6. โรงเรียนพระแก้ววิทยา
7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔
8. โรงเรียนบัวเชดวิทยา
9. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
10. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย