นายวัชรา สามาลย์

นายวัชรา สามาลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา

อีเมล์ pubsurin@secondary33.go.th โทรศัพท์ 088-5727955