ข้อมูลบุคลากรกลุ่ม

นายดนัย คำผุย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี

อีเมล : danai1964@hotmail.com โทรศัพท์ : 09 1013 9882

นายพิจิตร อุตตะโปน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม

อีเมล : phichituta@gmail.com โทรศัพท์ : 08 4069 7100

นางนาถสุดา จินดาศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร

อีเมล : nadsudajin@gmail.com โทรศัพท์ : 09 3568 3725

นางพชรพรรณ ด่านวิไล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสิรินธร

อีเมล : darnwilai@gmail.com โทรศัพท์ : 09 6949 6422

นางณัฐกานต์ ปีแหล่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์

อีเมล : nuttakarn2011@gmail.com โทรศัพท์ : 09 8224 7693

นายสดใส กาพย์กลอน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศศรีนครอัจจะ

อีเมล : samuelkpn2020@gmail.com โทรศัพท์ : 09 8012 9662

นายวรวิทย์ วุฒิยา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีนครเตา

อีเมล : witwut65@gmail.com โทรศัพท์ : 09 1012 9195

ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีสำโรง

อีเมล : rawich.secondary33@gmail.com โทรศัพท์ : 09 3512 9036

ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์

ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีสำโรง

อีเมล : chaisit.khunsawat@gmail.com โทรศัพท์ : 08 2894 2969

นางสาวเมธาวี ติณานันท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์

อีเมล : methavee@esdc.go.th โทรศัพท์ : 09 2525 2646

นางจิอาภา คนึงเพียร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสิรินธร

อีเมล : jiapa99@hotmail.com โทรศัพท์ : 09 4468 5299

นางสร้อยเพชร วุฒิงาม

คม. (หลักสูตรและการสอน)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี

อีเมล : soyphet2519@gmail.com โทรศัพท์ : 08 2991 4742

นางสุภัตรา อัญภทร์อริยกุล

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร

อีเมล : supattrrasupervisor@secondary33.go.th โทรศัพท์ : 06 3264 7283

นายกฤษฎากร แก่นดี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม

อีเมล : krukung@secondary33.go.th โทรศัพท์ : 08 5017 9797

นางสาวพรรณภวดี บุญสด

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีนครเตา

อีเมล : pannapawadee@secondary33.go.th โทรศัพท์ 09 4283 4219

นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

อีเมล : sirirat.jat@secondary33.go.th โทรศัพท์ : 09 4524 5462