กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข้อมูลบุคลากรกลุ่ม

นายดนัย คำผุย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หัวหน้า สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ

อีเมล : danai1964@hotmail.com โทรศัพท์ : 09 1013 9882

นายพิจิตร อุตตะโปน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หัวหน้า กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม

อีเมล : phichituta@gmail.com โทรศัพท์ : 08 4069 7100

นางณัฐกานต์ ปีแหล่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาศาสตร์)

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร

อีเมล : nuttakarn2011@gmail.com โทรศัพท์ : 09 8224 7693

นายวรวิทย์ วุฒิยา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีนครเตา

อีเมล : witwut65@gmail.com โทรศัพท์ : 09 1012 9195

ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีสำโรง

อีเมล : rawich.secondary33@gmail.com โทรศัพท์ : 09 3512 9036

ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์

ปร.ด. การศึกษาและการพัฒนาสังคม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีสำโรง

อีเมล : chaisit.khunsawat@gmail.com โทรศัพท์ : 08 2894 2969

นางสาวนิศารัตน์ แก้ววิจิตร

คม. (หลักสูตรและการสอน)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลบุรี

อีเมล : soyphet2519@gmail.com โทรศัพท์ : 08 3796 2474

นางสุภัตรา อัญภทร์อริยกุล

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร

อีเมล : supattrrasupervisor@secondary33.go.th โทรศัพท์ : 06 3264 7283

นายกฤษฎากร แก่นดี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตสิรินธร

อีเมล : krukung@secondary33.go.th โทรศัพท์ : 08 5017 9797

นางสาวพรรณภวดี บุญสด

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สหวิทยาเขตศรีนครเตา

อีเมล : pannapawadee@secondary33.go.th โทรศัพท์ 09 4283 4219