กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

มีหน้าที่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ครูผู้สอนสามารถ จัดหน่วยการเรียนรู้ การ วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน รวมทั้งดูแล รับผิดชอบ ให้คำปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในพันธกิจ