กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ขอบข่ายภารกิจ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษางานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ฯลฯ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษางานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ฯลฯ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษางานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษางานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กลุ่มงานธุรการงานวิเคราะห์  วางแผน  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานออกแบบระบบงานสารบรรณ  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานการประชุมภายในกลุ่ม  และงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม